Lemoniq - polski producent biżuterii

REGULAMIN

 

Regulamin sklepu internetowego z biżuterią i dodatkami Lemoniq.pl

§1. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin ("Regulamin") sklepu internetowego Lemoniq.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§2. Informacje o podmiocie prowadzącym sklep internetowy Lemoniq.pl

 1. Sklep internetowy Lemoniq.pl prowadzony w ramach działalności gospodarczej RJBC ul. Grzybowa 54, 05-509 Józefosław wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerem ewidencyjnym 17097, REGON 015621265, NIP 865-201-74-56, zwanego w dalszej treści Regulaminu ("Lemoniq"). W przypadku gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki sklepu internetowego Lemoniq, rozumie się przez to prawa i obowiązki Lemoniq .
 2. Korespondencję elektroniczną kierowaną do sklepu internetowego Lemoniq należy wysyłać na adres poczty elektronicznej email: lemoniq@lemoniq.pl

§3. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

 1. Lemoniq udostępnia serwis internetowy http://lemoniq.pl, w którym funkcjonuje sklep internetowy Lemoniq oraz prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów (obejmujących w szczególności produkty takie jak biżuteria artystyczna, biżuteria sztuczna) za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu internetowego http://lemoniq.pl ("Usługi").
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania z serwisu internetowego, o którym mowa w ust.1 powyżej, oraz Usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu internetowego http://lemoniq.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 3. Sklep internetowy Lemoniq nie prowadzi sprzedaży detalicznej poza Serwisem. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez Serwis.
 4. Lemoniq nie ponosi kosztów transmisji danych ani żadnych innych związanych z korzystaniem przez Klienta z Serwisu. Koszty takie ponosi Klient zgodnie z taryfami opłat ustalonymi przez dostawcę usługi dostępu do sieci internet, z których usług tenże Klient korzysta.

§4. Składanie zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu towaru w sklepie internetowym Lemoniq, konieczne jest uprzednie wypełnienie i przesłanie przy użyciu Serwisu formularza zamówienia obejmującego:
  • wskazanie rodzaju i ilości zamawianego towaru,
  • podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych adresowych i kontaktowych w tym numeru telefonu i adresu email,
  • wybranie sposobu płatności spośród opcji dostępnych w Serwisie,
  • wybranie sposobu dostarczenia towaru spośród opcji dostępnych w Serwisie.
 2. Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy Lemoniq formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta e-maila z adresu lemoniq@lemoniq.pl.
 3. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Serwisie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu oraz określonych w niniejszym Regulaminie.

§5. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia towarów dostępnych w Sklepie, w ramach których płatności będą realizowane przy wykorzystaniu opcji pobraniowej, czyli płatności gotówkowej realizowanej do rąk listonosza lub kuriera przy odbiorze przesyłki, realizowane są bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia.
 2. Zamówienia towarów dostępnych w Sklepie, w ramach których płatności będą realizowane przy wykorzystaniu opcji innych niż opcja pobraniowa, realizowane są bezzwłocznie po otrzymaniu płatności za towar.
 3. Zamówienie jest anulowane, jeżeli podane przez Klienta w formularzu dane są nieprawdziwe, nieprawidłowe bądź niekompletne albo złożone zamówienie nie zostało przez Klienta opłacone w terminie miesiąca od daty złożenia zamówienia albo nieodebrane przez Klienta pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia lub nieodebrania towaru pomimo pozostawienia przez listonosza/kuriera informacji o możliwości odebrania towaru (w przypadku gdy w czasie próby doręczenia kurier/listonosz nie zastał nikogo pod adresem dostawy).
 4. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta z adresu lemoniq@lemoniq.pl.
 5. Wysyłka zamówionego przez Klienta towaru następuje nie później niż w terminie wskazanym w opisie zamówionego przez Klienta towaru. W przypadku gdy jedno zamówienie zawiera więcej niż jeden towar, termin wysyłki liczony będzie zgodnie z opisem towaru, którego termin wysyłki określony w Serwisie jest najdłuższy.
 6. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów poprzez Serwis  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest uzgodniony z Lemoniq punkt osobistego odbioru towaru przez Klienta.

§6. Ceny i rachunki

 1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym Lemoniq podawane są w złotych polskich lub Euro (w zależności od opcji wybranej przez Klienta) i:
  • dla części detalicznej sklepu zawierają podatek VAT,
  • dla części hurtowej sklepu przeznaczonej wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy uzyskali dostęp do tej części sklepu, nie zawierają podatku VAT (ceny netto).
 2. Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przesyłki. W każdym formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru.
 3. Sprzedaż każdego produktu lub usługi realizowana z wykorzystaniem serwisu Lemoniq jest dokumentowana wystawieniem paragonu fiskalnego przesyłanego wraz z towarem, lub jeśli Klient sobie życzy wystawiana jest faktura vat, która może być wysłana e-mailem, lub w formie papierowej wraz z przesyłką, zgodnie z życzeniem Klienta. W przypadku dostaw hurtowych przeznaczonych wyłącznie dla przedsiębiorców, w każdym wypadku wystawiana jest faktura VAT.

§7. Płatności

 1. Płatności za towary nabywane w sklepie Lemoniq oraz ich dostarczenie mogą być dokonywane w następujących formach:
  • poprzez wpłatę na rachunek bankowy sklepu internetowego Lemoniq podanego w serwisie Lemoniq,
  • gotówką – listonoszowi lub kurierowi w przypadku przesyłki za pobraniem,
  • kartą płatniczą lub kartą kredytową,
  • przy wykorzystaniu innych usług płatniczych określonych w Serwisie.
 2. W przypadku niektórych produktów dostępnych w Serwisie, Lemoniq zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych sposobów płatności lub dostawy.
 3. Sklep internetowy Lemoniq nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich obsługujących daną formę płatności, w szczególności opłat bankowych za dokonanie przelewu lub opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego. Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.

§8. Dostawa zamówionych produktów

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym Lemoniq wysyłane są pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłki mogą być również dostarczone za granicę - wówczas cena przesyłki ustalana jest indywidualnie na podstawie taryfy podmiotu realizującego dostawę. Klient informowany jest o cenie takiej przesyłki drogą mailową. Czas dostawy produktów zamówionych poprzez Serwis wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Szczegółowe zasady dostawy oraz ceny usługi dostawy podane są w Serwisie lub drogą mailową w przypadku przesyłek zagranicznych.
 2. Cena usługi dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia za wyjątkiem dostaw za granicę gdzie cena jest ustalana w sposób określony powyżej.
 3. Jeżeli przesyłka jest zdekompletowana lub uszkodzona, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki i ma prawo wypełnić druk reklamacyjny będący w posiadaniu podmiotu doręczającego przesyłkę oraz poinformować sklep internetowy Lemoniq wysyłając e-mail na adres lemoniq@lemoniq.pl

§9. Jakość produktów i reklamacje

 1. Lemoniq odpowiada za wady produktu sprzedanego Klientowi przy wykorzystaniu Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi kierowane do Lemoniq należy złożyć w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust.1 Regulaminu lub e-mailem na adres lemoniq@lemoniq.pl. Koszt złożenia reklamacji pokrywa Lemoniq, wskazując w odpowiedzi na zgłoszenie numer zgłoszenia oraz  informację o rodzaju spedytora, który dostarczy do Lemoniq reklamowany produkt, oraz adres na jaki należy wysłać ten produkt.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Lemoniq niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Lemoniq albo Lemoniq nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 4. Lemoniq rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Lemoniq nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż reklamacja została uznana za zasadną.
 5. Jeżeli realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Lemoniq. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 6. Produkty sprzedawane przy wykorzystaniu Serwisu mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie zawartym w Serwisie.

 §10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu ma prawo jego zwrotu bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktów zamówionych przez Klienta.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i doręcza je do Lemoniq pocztą w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Klient powinien odesłać przesyłkę zawierającą produkt nabyty poprzez Serwis w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 4. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 10 zł.
 5. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres lemoniq@lemoniq.pl. Lemoniq przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Lemoniq zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Lemoniq), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Lemoniq został poinformowany o o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem zakupionego produktu w ramach odstąpienia od umowy.
 7. Lemoniq może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy będącej produktem nabytym od Lemoniq w związku z wykonaniem umowy zawartej poprzez Serwis.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta;
  • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Lemoniq nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§11. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych Klienta pozyskiwanych przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów jest Lemoniq, którego szczegółowe dane zostały zawarte w § 2 ust.1 Regulaminu. Kontakt z administratorem może nastąpić elektronicznie na adres e-mail lemoniq@lemoniq.pl, pisemnie (papierowo) na adres 05-509 Józefosław, ul. Grzybowa 54, bądź telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 22 299 04 47.
 2. Dane osobowe w zakresie objętym formularzem zamówienia lub rejestracji są przetwarzane przez Lemoniq zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności uregulowaniami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych w celu nawiązywania, ukształtowania treści lub rozwiązywania stosunku prawnego wynikającego z zawarcia umowy sprzedaży oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą Klienta po zawarciu umowy sprzedaży.
 3. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, o których mowa w ust 2 tj. przez okres 10 lat od rozwiązania stosunku prawnego, o którym mowa w ust. 2.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawarcie umowy sprzedaży towarów oferowanych poprzez Serwis. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania, ograniczenia, przesunięcia lub usunięcia.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego w związku przetwarzaniem jego danych osobowych przez Lemoniq.
 7. Lemoniq nie będzie w oparciu o gromadzone dane podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym w szczególności decyzji opartych na profilowaniu rozumianym jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się 

§12. Postanowienia końcowe

 1. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do sklepu internetowego Lemoniq treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub w jakikolwiek sposób godzącym w dobre obyczaje.
 2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Lemoniq w związku z prowadzeniem Serwisu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu internetowego http://lemoniq.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy)

Lemoniq

RJBC
ul. Grzybowa 54
05-509 Józefosław
lemoniq@lemoniq.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................